ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพเท้าเคิร์ฟ เปิดกว้างสําหรับความร่วมมือทางธุรกิจทุกประเภทเช่น การเช่าสถานที่เพื่อขายผลิตภัณฑ์และบริการ หรือฝากขายสินค้า นอกจากนี้เรายังมีการแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับโรคเท้าให้แก่บุคลากรสุขภาพรวมถึงผู้ที่สนใจ โดยคุณสามารถเสนอแผนการร่วมงานทางทางธุรกิจกับเราได้ตามความประสงค์